گروه تولیدی دیل آی فعالیت خود را بصورت جدی از سال 1398 شروع کرد و پس طی چند سال فعالیت درسال 1401 از انجمن صنف پوشاک مجوزات خود را دریافت کرد